Pandemi Etkisi : En Çok Vaka Görülen İlk 9 Ülkede Uygulanan Ekonomik Tedbir ve Teşviklere Bakış*

03/06/2020 Tarihi İtibari İle https://www.Worldometers.İnfo/Coronavirus/ Verisi

AMERİKA

 1. Sağlık sistemini destekleyici önlemler;
  • Teşhis ve aşılar için araştırma ve geliştirme finansmanı
  • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yerel yönetim çalışmaları için fon
  • Uluslararası müdahale için finansman
  • Test için finansman
  • Talep edenler ve sigortasızlar için finansman
  • El dezenfektanı üretmek için kullanılan alkolün vergiden geçici olarak istisna edilmesi ve diğer sağlık tedbirlerinin alınması
 2. Ticari nakit akışını artırmak için önlemler;
  • Küçük İşletmeler ve temel sektörler için krediler ve hibeler
  • Tüm mükellefler için beyanname verme ve ödeme sürelerinin ertelenmesi
  • Sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi
  • Net işletme zararları kriterlerinde değişiklikler
  • Şirketler dışındaki vergi mükellefleri için zarar sınırlarının değiştirilmesi
  • Ticari faiz oranlarındaki sınırlamaların değiştirilmesi
  • Kredi geri ödeme seçeneklerinin geliştirilmesi
  • Bazı havacılık vergilerinin askıya alınması
 3. Vergi dışı diğer önlemler;
  • ABD Büyükelçilikleri ihtiyaçları için finansman
  • Gıda yardımları
  • İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili uygulama değişiklikleri
  • Sağlık sigortası kapsamının test imkanlarını kapsayıcı şekilde değiştirilmesi
 4. Vergi politikası – istihdamı destekleme tedbirleri;
  • Hastalık izni ödemeleri için iade sisteminin geliştirilmesi
  • Belirli emeklilik planları ve hesapları için esneklikler sağlanması
  • 2020 yılı boyunca yapılacak yardım ve bağışlarla ilgili sınırlamaların değiştirilmesi
 5. Hane halkı nakit akışını artırmak için önlemler;
  • Emeklilik fonlarının kullanımına ilişkin özel kurallar belirlenmesi
  • Öğrenci kredilerine ilişkin düzenlemeler
  • İşsizlik ödeme tutarlarının arttırılması

BREZİLYA

1. Genel

 • Sağlık sistemini desteklemek için; sağlık sigorta sisteminde süre uzatımları ve daha uzun ödeme seçenekleri
 • Ticari nakit akışını artırmak için; özellikle küçük işletmelere yönelik vergi muafiyeti uygulamaları, vergi ödemelerinin ertelenmesi,
 • İstihdama yönelik; işverenlere işçi ücret desteği, işsizlik maaşı düzenlemeleri
 • Hane halkı nakit akışını artırmak için; beyanname süre uzatımları ve vergi ödeme ertelemeleri

2. Uygulamalar

 • COVID-19 salgınıyla mücadele için ithal edilen malların İthalat Vergilerinin % 0’a düşürülmesi.
 • 10.000,00 ABD Dolarına kadar para transferinde şirketler ve şahıslar için ödenen vergi oranının sıfırlanması (bağış teşviki).
 • Kredili işlemler vergi oranının sıfırlanması.
 • Acil İstihdam Destek Programı kapsamında 2019 yılı brüt geliri 65.000,00 ile 1.780.000,00 ABD Doları arasında kalan girişimcilere, iş ve kooperatif şirketlerine işçi ücretlerinin ödenebilmesi için 7,15 milyar dolar kredi fonu sağlanması.
 • Mart ve Nisan aylarında ödenmesi gereken vergiler ile verilmesi gereken beyannamelerin sürelerinin Temmuz ve Eylül ayına kadar uzatılması.
 • 3 Nisan 2020 ve 3 Temmuz 2020 dönemine ilişkin Finansal İşlemler Vergi oranının sıfıra indirilmesi.
 • Ticaret, sanayi, hizmet ve ulaştırma sektörlerindeki çalışanların sigorta primlerinin yarıya düşürülmesi.
 • İşten çıkarmaları önlemek için program kapsamında, çalışma saatleri azalmış veya sözleşmesi askıya alınmış işçilere 90 güne kadar ödeme imkânının sağlanması.
 • Bazı vergi yükümlülükleri ve masrafların özellikle KOBİ’ler için ertelenmesi.
 • Kayıt dışı çalışanlar ve işsizlere 3 ay ödenmek üzere ve bazı koşulları sağlamaları koşuluyla aylık 120 ABD Doları (yalnız anneler için 240 ABD Doları) yardım sağlanması ayrıca, “Bolsa Familia” programından faydalanacak kişi sayısına 1 milyon kişi eklenmesi.
 • Maaşları veya çalışma saatleri kesintiye uğramış ve geliri iki asgari ücreti aşmayan kayıtlı işçilere, ortalama aylık kazançlarının yaklaşık% 15’ini telafi edecek ek gelir desteği sağlanması.
 • İşçi çıkarmayan KOBİ’ler için,  belirli şartları taşıyan işçilere 2 aylık ücretlerini karşılamak üzere kredi paketi sunulması.
 • Enfekte işçilerin ilk 15 günlük hastalık izin ücretlerinin ödenmesi.
 • Endüstriyel ürünler, tıbbi ürünler ve hastane malzemeleri için uygulanan vergilerin geçici olarak% 0’a düşürülmesi.
 • Medikal ürünler için ithalat tarifelerinin Aralık 2020’nin sonuna kadar % 0 olarak belirlenmesi.
 • Üç ay süreyle şirketlerin işsizlik kıdem fonu ödemelerinin ertelenmesi.
 • Covid-19 ile mücadele için ithal edilen malların gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik tedbirler.

RUSYA

1. Genel

 • Ticari nakit akışını artırmak için vergisel yükümlülüklerin (ödeme, beyan etme) ertelenmesi.
 • Hane halkı nakit akışını artırmak için sabit maliyetlerinin  ertelenmesi.
 • Sağlık sistemini desteklemek için alınan önlemler.

2. Uygulamalar

 • COVID-19’dan etkilenen sektörlerdeki KOBİ’lere çeşitli vergiler (kurumlar vergisi, tarım vergisi, emlak vergisi, nakliye vergisi ve arazi vergisi) için 4 ila 6 aylık erteleme hakkı sunulması.
 • Belirli tıbbi ürünlerin ve ilaçların ithalatı için KDV / gümrük vergisi muafiyeti tanınması.
 • Vergi beyanname sürelerinin uzatılması.
 • COVID-19’dan etkilenen hava taşımacılığı, turizm, spor, sanat, kültür ve sinema sektöründeki KOBİ’lerin borç ödemelerinin ve 1 Mayıs 2020’ye kadar ertelenmesi.
 • 2019 yılında aynı döneme kıyasla % 30’dan fazla gelir kaybeden mükelleflerin banka kredisi ödemelerini 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapabilmeleri.
 • Tüzel kişiler ve bireysel girişimcilerin, 2019 yılına ait ödenecek vergilerini (kurumlar vergisi, tarımsal vergi) 6 ay erteleyebilmeleri.
 • Bireysel girişimcilerin, 2019 yılına ait gelir vergisi ödemelerini 3 ay erteleyebilmeleri.
 • Mükelleflerin talebi üzerine, belirli koşullar altında en fazla 5 yıl süreyle vergi borçlarının taksitlendirilebilmesi.
 • Küçük ve orta ölçekli şirketler için sosyal güvenlik primi oranının, asgari ücreti aşan maaşlar için % 30’dan % 15’e düşürülmesi.
 • Küçük işletmeler için 3 aya kadar sosyal güvenlik katkı paylarının ertelenmesi (örneğin, 15 çalışandan daha az çalışanı olan işletmeler).
 • Devlete ait şirketler için 6 aya kadar temettü ödemesi .

İSPANYA

1. Genel

 • Sağlık sistemini desteklemek için alınan tedbirler
 • Hane halkı nakit akışını artırmak için; KDV oranlarındaki değişim, vergi ödemelerinin ertelenmesi, işsizlik maaşı şartlarının değiştirilmesi, hane halkı sabit maliyetlerinin ertelenmesi
 • Ticari nakit akışını artırmak için; vergi beyannamelerinin verilmesinin ve ödemelerin ertelenmesi
 • İstihdamı desteklemek için vergi muafiyetleri tanınması, işçi alımını/ işten çıkarılmamayı destekleyici önlemler, işsizlik ödemelerinin düzenlenmesi

2. Uygulamalar

 • Covid-19’un etkileriyle mücadele etmek için kamu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hastaneler tarafından ithal edilen tıbbi malzeme temininde KDV oranının % 0 uygulanması.
 • Dijital kitaplar, gazeteler ve dergilerin KDV oranının düşürülmesi. (% 4)
 • Geçici olarak işten çıkarılan işçilerin yan haklarının korunması, işsizlik yardımından faydalanmalarının sağlanması.
 • Nisan ve Haziran aylarına ait Sosyal Güvenlik borçlarının isteğe bağlı olarak % 0,5 faiz ile ertelenmesi.
 • 6 aylık cirosu 6 milyon Euro’yu geçmeyen şirketler için ilk 3 ay faizsiz olmak üzere vergi ve gümrük borçlarının ertelenmesi.
 • Vergi mükelleflerinin taleplerini karşılamak için süre uzatımlarının sağlanması.
 • Vergi mükelleflerinin kendi oturdukları evlerin kredilerinin yenilenmesinden doğacak damga vergisinden muaf tutulması ve ihtiyaç sahibi ailelerin yine kendi oturdukları konutların kredilerinin ertelenmesi.
 • Cirosu 600.000 Euro’ya kadar olan mükellefler için vergi beyannamelerinin gönderilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi için son tarihlerin 20 Mayıs 2020’ye kadar uzatılması.
 • Covid-19 pandemisinden etkilenen işverenlerin, işçilerinin istihdamını garanti etmesi şartıyla sosyal güvenlik prim ödenmelerinden muaf tutulması.
 • Cirosu 6 milyon Euro’yu geçmeyen işletmelerin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV ödemelerinin  her biri için ayrı ayrı 30.000 Euro’ya kadar 6 ay, ilk 3 ayda faizsiz 30 Mayıs’a kadar ertelenmesi.
 • Serbest meslek sahiplerine verilen olağanüstü işsizlik yardımı.
 • İhtiyaç sahibi aileler için temel sosyal yardımları finanse etmek amacıyla bölge idarelerine 300 milyon Euro’luk kredi aktarımı.

BİRLEŞİK KRALLIK

1. Genel

 • Hane halkı nakit akışını artırmak için hane halkı sabit maliyetlerinin ertelenmesi
 • Ticari nakit akışını artırmak için KDV oranlarında değişiklik yapılması, vergi ödemelerinin ertelenmesi, vergi beyannameleri için süre uzatımları
 • Sağlık sistemini desteklemek için tedbirler alınması
 • İşverenlere ödenen ücret yardımı; işçiler işten çıkarılmadığı takdirde ücret sübvansiyonu, vergi muafiyeti
 • Daha esnek vergi borcu geri ödemeleri

2. Uygulamalar

 • COVID-19 salgını nedeniyle evden çalışacak personel için alınacak ekipmanın (dizüstü bilgisayar, masa veya gerekli bilgisayar aksesuarları) maliyetini karşılayan işveren için gelir vergisi muafiyeti.
 • Belirli elektronik yayınlar için KDV oranının sıfırlanması.
 • AB dışından gelen koronavirüs ile mücadelede çok önemli olan tıbbi ekipmanın gümrük vergisine veya ithalde alınan KDV’ye tabi olmaması.
 • Şartları sağlayan tüm perakende, eğlence ve konaklama tesislerinde 1 yıl boyunca 1 Nisan 2020’den başlayarak % 100 Business Rates (Konutların işyeri olarak kullanılması için alınan vergi) indirimi.
 • Covid-19 nedeniyle işletmenin veya serbest meslek sahiplerinin vergi ödeyememe riski altında olduğu durumlarda, ödemeler için daha fazla zamana ihtiyaç duyan işletmeler ve serbest çalışanlar için “Ödeme Zamanı” düzenlemeleri. 
 • Covid-19 salgını nedeniyle kira ödemelerinde zorlanan kiracılar ve kiracıları ödeme yapmakta zorlanan ev sahipleri için 3 ay ödeme istenilmemesi. 
 • İngiltere İş Bankasının, işletmelerin banka kredileri ve kredili mevduatlardan faydalanabilmesi için kredi programı başlatması. 
 • Karantinadaki vatandaşlar için hastalık ödemesi.
 • 250’den az çalışanı olan küçük işverenler için çalışan başına 2 haftaya kadar yasal hastalık ücreti iadesi.
 • 20 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında İngiltere’deki tüm işletmelere vergi erteleme hakkı tanınması.
 • 31 Temmuz 2020 tarihinde yapılması gereken Gelir Vergisi (ücretlerden, emekli maaşlarından ve tasarruflardan kesilenler gibi..) ödemelerinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi.
 • Perakende, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmelere mülk başına 25.000£ ‘a kadar nakit hibe sağlanması.

İTALYA

1. Genel

 • Sağlık sistemini destekleyici tedbirlerin yanı sıra ticari nakit akışını artırmak için vergi muafiyetleri, vergi ödeme ertelemesi, serbest meslek erbabına yönelik sübvansiyonlar

2. Uygulamalar

 • 2019 yılında belirli gelir seviyesinin altında kalan girişimciler, firmalar ve serbest meslek erbabı ile Kırmızı Bölge olarak adlandırılan belediyeler için vergisel bazı yükümlülüklerin askıya alınması.
 • 2019 yılında 400.000 Euro’dan daha düşük geliri olan serbest meslek erbabı gelirleri ve ücretlerinin, 17 Mart 2020 – 31 Mayıs 2020 dönemindeki geçici vergi ödemelerinden muaf tutulması.
 • COVID-19 ile savaşmak için kullanılan ilaçlar için ödenen vergilerin gelirden indirilebilmesine olanak sağlanabilmesi ile serbest transferinin sağlanmasına yönelik tedbirler.
 • Turizm sektörü için çalışanların sosyal güvenlik primleri ve stopaj vergisi ödemelerinin tüm ülke için 30 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınması.
 • Mart ve Nisan aylarında vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin yanı sıra Mart ayı için KDV ödemeleri en çok etkilenen sektörlerdeki (turizm, ulaşım, gıda, eğlence, spor ve eğitim) tüm firmalar için askıya alınması.
 • Mart 2020 için, eğlence, tarım ve turizm sektöründe faaliyet gösteren çalışanlara ve serbest meslek çalışanlarına vergilendirilmeyecek 600 Euro’luk toplu ödeme imkanı.
 • Ev işçilerinin sosyal güvenlik primlerinin 31 Mayıs 2020’ye kadar askıya alınması.
 • Çeşitli vergi kredi imkanlarının sunulması.
 • Bahis sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapacağı ücret ödemelerinin 31 Mayıs 2020’ye kadar ertelenmesi.
 • COVID-19 ile ilgili bağışlar için% 30 vergi indirimi.
 • Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar için liman vergileri ve ödemelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar ertelenmesi.

HİNDİSTAN

1. Genel

 • Ticari ve hane halkı nakit akışını hızlandırmak için vergisel işlem sürelerinin uzatılması ve daha esnek vergi borcu ödemelerinin sağlanması.

2. Uygulamalar

 • Vergisel yükümlülüklerin ertelenmesi ve bazı ücret, ceza ve faizlerin uygulanmaması.

ALMANYA

1. Genel

 • Bazı vergilerin oranlarında indirim uygulanması, yeni işe başlayan girişimlere fon destekleri sağlanması,  vergi ödeme sürelerinin ertelemesi ve hane halkı nakit akışını arttırmak için vergi iadelerinin hızlandırılması.

2. Uygulamalar

 • COVID-19 krizi ile mücadelede önemli rol oynayanlara işveren tarafından ödenen ikramiyeler üzerinden 1 Mart ile 31 Aralık 2020 arasında vergi alınmayacaktır.
 • Yeni başlayanlar için ek kamu finansman imkanlarının sağlanması.
 • Virüsten etkilendiklerini gösteren işletmelerin bazı vergisel sorumluluklarının ertelenmesi.
 • Bazı vergi ve cezalardan feragat edilmesi, esnek geri ödeme imkanlarının sunulması.
 • Çalışma saatleri azalanların Sosyal Güvenlik katkı paylarının idare tarafından iadesi.
 • Gelirinin bir önceki yıla göre daha düşük olması beklenen, COVID-19’dan etkilenen vergi mükelleflerine, talep etmeleri halinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar bazı vergilerde indirim yapılması.

PERU

1. Genel

 • Ticari nakit akışını arttırmaya yönelik; vergi beyannamelerinin sürelerinin uzatılması, vergi ödemelerinin ertelenmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi, vergi iadelerinin hızlandırılması.
 • Hane halkı nakit akışını artırmak için hane halkı sabit maliyetlerinin ertelenmesi, COVID-19’dan etkilenen kişilere gelir desteği sağlanması, ücret yardımları.
 • Sağlık sistemini destekleyici önlemler.

2. Uygulamalar

 • Yatırımları teşvik etmek için hızlı iade sistemi.
 • 2019 yılının Nisan ve Mayıs ayına göre gelirlerinde düşüş meydana gelen mükelleflerin, gelir vergisi ödemelerinin Nisan 2020 ile Temmuz 2020 arasına ertelenmesi veya değiştirilmesi.
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi ertelemeleri
 • Kurumlar vergisi mükellefleri için KDV’nin ertelenmesi
 • Mükelleflerin 2020 mali yılında hesapladıkları zararlarını, 2021 yılından itibaren sonraki 5 yıl boyunca kârlarından indirebilmesi.
 • Yatırımı desteklemek için belirli varlıklar için özel amortisman oranlarının uygulanması.
 • Elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyonun hizmetleri için fatura ödemelerinin taksitlendirilmesi, ertelenmesi.
 • İşçiler için:
  • İşçiler, işsizlik sigortası fonundan ya da emeklilik fonlarından belirli miktarlara kadar paylarını çekebilmeleri.
  • İşsizlik sigortası kapsamında olmayan KOBİ çalışanlarından geliri belirli miktarlar altında kalanlara, en fazla 3 ay boyunca belirli tutarlarda ücret ödemesi.
  • Bu dönemde işçilerin sosyal güvenlik imkânlarından faydalanmaya devam edebilmesi.
  • İşverenlerce ödenen işsizlik sigortası ödemelerinin belirli koşullar altında belirli tarihlere kadar ertelenmesi.
 • Bankacılık ve Sigorta Yönetimince, finans şirketlerine, bazı kredi sözleşme koşullarının genel hükümlerinde değişiklik yapma yetkisi verilmesi.
 • KOBİ’leri desteklemek üzere 500 milyon dolar fon sağlanması.
 • Hükümet tarafından Ödemeler Dengesi’ni finanse etmek için 3 milyar dolar tutarında dış tahvil emisyonu yapılması.
 • İşletmeler için kredi temin etmenin yanı sıra borçlarını yeniden yapılandırmak ve yeniden finanse etmek isteyen KOBİ’ler için İş Destek Fonu’nun oluşturulması.
 • KOBİ’ler ve Büyüme Fonu ihracatçıları için % 90’a varan genişletilmiş kredi desteği sağlanması.
 • İşçilere işsizlik sigortasından 683 dolara kadar yardım sağlanması.
 • Bir önceki yıl bireysel emeklilik sistemine ödeme yapmayan işçiler için 570 dolara kadar yardım imkanı sağlanması.
 • Bireysel emeklilik sisteminden belli koşullar altında mevcut bakiyenin % 25’ine kadar yardım sağlanması.
 • Para yardımlarını alamayan kırsal alanlardaki aileler için hibe destekleri.
 • Vergilere uygulanan faiz oranlarının düşürülmesi.
 • Risk altındaki nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla için yerel yönetimlere 58 milyon dolar yardım aktarılması.
 • Yoksul 3 milyon aile için 108 dolarlık iki kez ödenecek para yardımı.
 • İşçiler için kıdem tazminatından yaklaşık 683 Doları kullanabilme imkanı.
 • Nisan ayı için bireysel emeklilik sistemi ödemelerinin durdurulması.
 • Merkez bankası, firmaları desteklemek ve ödemelerine yardımcı olabilmek için garanti edilen krediler yoluyla ekonomiye nakit akışı sağlanması.
 • Yıllık satışları yaklaşık 6 milyon dolar olan KOBİ’ler ve işletmeler için Şubat, Mart ve Nisan aylarında (kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV) beyanname verme gibi bazı vergisel yükümlülüklerin  Haziran 2020’ye ertelenmesi.
 • COVID-19 yayılımını engellemek amacı ile sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlik sektörlerine 683 milyon dolar yardım.
 • Hane halkı nakit akışını arttırmak için 2019 yılından başlayarak gelir vergisi iadelerinin hızlandırılması
 • İthal edilen tıbbi malların ithalde alınan vergi oranlarının, ilan edilen Ulusal Olağanüstü Halin sonuna kadar %0 olarak belirlenmesi.
 • Geçici olarak iş göremez durumda olan geliri yaklaşık 683 doların altında kalan COVID-19 hastaları için  ilk 20 gün para yardımı.
 • Birikmiş (15/03/2020 tarihine kadar) KDV iadelerinin ödenmesi.* OECD verileri