KDV iade talebinin, vergi tekniği raporu ile aynı tarihli vergi inceleme raporuna istinaden 2008 ve 2009 yılı için azaltılarak yerine getirilmesi işlemi

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2019/536 E.  ,  2019/1231 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2019/536
Karar No : 2019/1231

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Anonim Şirketi
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı – İSTANBUL
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU: … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, katma değer vergisi iade talebinin, … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile aynı tarihli 44 sayılı vergi inceleme raporuyla getirilen öneriler doğrultusunda 2008 yılı için … TL ve 2009 yılı için … TL olmak üzere toplam … TL tutarında azaltılması işlemine karşı dava açılmıştır.
… Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı:
Davacı hakkında 2008 ve 2009 yılları hesaplarının katma değer vergisi yönünden incelenmesi neticesinde 27/10/2014 tarihli vergi tekniği raporu ile aynı tarihli vergi inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu raporların sonuç bölümlerinde, 2009 yılının Mart ila Ağustos dönemlerine ilişkin toplam …-TL tutarındaki katma değer vergisinin ve 2008 yılının Şubat ila Ağustos ve Ekim ila Aralık dönemlerine ilişkin toplam … TL tutarındaki katma değer vergisinin mükellef kurumun talebine istinaden mahsuben iade edilmesinde bir sakınca bulunmadığı sonuç ve kanaatine yer verilmiştir. Raporların davacı şirketin bilgisi dışında olması nedeniyle basit rapor olarak değerlendirilerek iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu edilen vergi tekniği raporu ile vergi inceleme raporunun sonuç bölümünde de yer aldığı üzere, söz konusu raporlar, inceleme elemanının kanaatlerini içeren ve ilgili vergi dairesine yapılan bir öneri niteliğinde olup bu yönüyle dava konusu edilebilecek idari işlemler açısından bir hazırlık işlemi mahiyetindedirler ve yürütülmesi gereken bir işlem olmaması nedeniyle idari davaya konu edilmeleri mümkün değildir.
Vergi mahkemesi bu gerekçeyle davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.
Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesinin, 22/03/2017 tarih ve E:2016/15254, K:2017/1956 sayılı kararı:
Davacı tarafından, katma değer vergisi iade talebinin, … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile aynı tarihli 44 sayılı vergi inceleme raporuyla getirilen öneriler doğrultusunda 2008 yılı için … TL ve 2009 yılı için … TL olmak üzere toplam … TL tutarında azaltılması işlemine karşı dava açılmıştır.
Anılan raporlar ile davacının 2008 ve 2009 hesap dönemlerinde gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına intikal ettiren mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunarak alışları ile ilgili yüklendiği katma değer vergisi tutarlarını iade istemine konu ettiği tespit edilmiştir. Bu mükelleflere yapılan ödemelerde senet ve cirolu çek kullanması nedeniyle bu ödemeler de kabul edilmeyerek iadesi reddedilen tutarların yeniden belirlendiği anlaşılmştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. ve müteakip maddeleri gereğince ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla düzenlenen raporların davacının katma değer vergisi iade tutarını doğrudan etkileyeceği açık olduğundan ve vergi dairelerinin 213 sayılı Kanunun 30. maddesine göre düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları göz önüne alındığında, iade tutarlarının bu raporlarla yeniden belirlenmesi işleminin henüz icrai nitelik kazanmadığından bahisle ortada kesin ve yürütülmesi gerekli bir idari işlem olmadığını söylemeye hukuken olanak bulunmamaktadır.
Vergi Mahkemesince maddi olayın yanlış nitelendirilerek davanın, sözü edilen raporların iptali istemiyle açıldığının kabulü ve yazılı gerekçeyle sonuçlandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.
Daire bu gerekçeyle kararı bozmuş; davalı idarenin karar düzeltme istemini reddetmiştir.
… Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararı:
Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 27/10/2014 tarihli vergi inceleme tutanağında katma değer vergisi iade taleplerinin reddi gerektiğinin belirtildiği bu tutanağa istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu ve vergi tekniği raporunun basit rapor olduğu gerekçesiyle kendilerine tebliğ edilmediği, katma değer vergisi iade taleplerinin yerine getirilmemesinin hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken davanın incelenmeksizin reddi yönünde verilen ısrar kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyizen incelenen ısrar kararının, Danıştay Üçüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Danıştay Üçüncü Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar kararının bozulması gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Davacının temyiz isteminin KABULÜNE,
2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,
3- Yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına,
2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.