Kooperatif adına 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendi ile geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesine ilişkin işlemin iptali

Davacı kooperatif adına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendi ile geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesine ilişkin işlemin iptali ve 2010 yılının tüm dönemlerine ait Ba-Bs formlarını vermemesi nedeniyle Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemi

Muhtasar beyannamelerinin verilmediğinden bahisle takdir komisyonu kararlarına istinaden re’sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezası

Davacı adına, muhtasar beyannamelerini vermediğinden bahisle takdir komisyonu kararlarına istinaden 2003 yılının Ağustos ilâ 2008 yılının Ocak dönemleri için re’sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemi