Konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapımıyla ilgili harcamaların iade hesabına dâhili.

150 m²’nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmeyecektir. Dolayısıyla bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi iade hesabına dâhil edilemeyecektir.

Gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaların tasdiksiz deftere kayıt yapıldığı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak kesilen cezalar hk.

gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın düzenlenmiş faturaları kayıtlarına dahil ettiği ve tasdikli yevmiye defterinin yıl içinde dolmasından sonra, yeni defter tasdik ettirilmeden tasdiksiz deftere kayıt yapıldığı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2008 yılının Ocak ilâ Eylül dönemleri için re’sen salınan katma değer vergileri, bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezaları ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı dava açılmıştır.

Hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu ile iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç kaydıyla teslimle ihracatın aynı dönemde gerçekleşmesi halinde gelecek dönem beyannamesinde indirim konusu yapılması hk.

Hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu ile iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç kaydıyla teslimle ihracatın aynı dönemde gerçekleşmesi halinde gelecek dönem beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekirken, ihraç kaydıyla teslim ile ihracatın gerçekleştiği dönemde indirim konusu yapılması; yurt içindeki müşteriler adına düzenlenen yabancı para cinsi faturalar nedeniyle doğan kur farkının matraha ilave edilmemesi; antrepoda, yurt içindeki müşterilere yapılan emtia teslimlerinin yurt dışında yapıldığı kabul edilerek katma değer vergisi hesaplanmaması hususları eleştiri konusu yapılarak, yeniden düzenlenen beyan tablosu uyarınca 2008 yılının Eylül döneminden sonraki döneme devreden katma değer vergisinin azaltılmasına ilişkin işlemin iptali istemi

İnşaat taahhüt işlerine bağlı indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklenilen, fakat indirim konusu yapılamayan KDV’nin düzeltme beyannamesiyle iadesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin

inşaat taahhüt işlerine bağlı indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklenilen, fakat indirim konusu yapılamayan …. TL tutarındaki katma değer vergisinin, … yılı Kasım dönemi katma değer vergisi beyannamesine istinaden … tarihli düzeltme beyannamesiyle iadesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemi

Mükelleflerin mahsup taleplerinin yerinde görülmesi halinde gecikme zammı uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı

mükelleflerin mahsup taleplerinin yerinde görülmesi halinde gecikme zammı uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı, vergi kanunlarında yer almayan böyle bir müeyyidenin tebliğle düzenlenmesi ile idarenin yetkisini aştığı, mahsup taleplerinde vergi dairesi tarafından yapılan işlemlerin uzaması nedeniyle geçen süreler için de gecikme zammı talep edilmesinin mükelleflerin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla cezalandırıldığı.

Yeminli mali müşavir olan davacının müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemi

Yeminli mali müşavir olan davacının 2009 ve 2010 yılları muhtelif dönemlerine ilişkin olarak … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlediği üretim tasdik raporları ile vergi ziyaı oluşmasına sebebiyet verdiğinden bahisle müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla hakkında düzenlenen 04/04/2016 tarih ve … ila … takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Esnaf muafiyetinden faydalanana inceleme raporuna dayanılarak vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi ile 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası

Davacı adına, esnaf muafiyetinden faydalanan kişilerden aldığı bir kısım hurda emtiayı tevkifat yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla sahte fatura ile belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 2010/Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.

Vergi inceleme raporuna istinaden mahsuben iadenin reddine ilişkin işlemin iptali ile vergi ziyaı cezalı KDV’nin kaldırılması istemi

Davacı tarafından, Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yaptığı satışlar nedeniyle 2009 yılının Ekim dönemine ilişkin olarak 110.924,39 TL tutarında katma değer vergisinin mahsuben iadesi için yapılan başvurunun 14/02/2013 tarih ve … sayılı vergi inceleme raporuna istinaden reddine ilişkin işlemin iptali ile haksız yere iadesi yapılmayan 110.924,39 TL’nin iadesine karar verilmesi ve anılan vergi inceleme raporunda 2009 yılının Ekim dönemi için önerilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.